regionmask._OneRegion.polygon

property _OneRegion.polygon

shapely Polygon or MultiPolygon of the region